ముగించు

డివిజన్స్

సంగారెడ్డి జిల్లాను నాలుగు రెవిన్యూ  దివిజన్స్ విభజించారు.ప్రతీ రెవిన్యూ విభాకమునకు ఒక రెవిన్యూ డివిజినల్ అధికారి ఉండును. అవి సంగారెడ్డి డివిజన్, జహీరాబాద్ డివిజన్ మరియు నారాయణఖేడ్ డివిజన్

 

అధికారుల వివరాలు
వ. సం డివిజన్ హోదా చరవాణి
1 సంగారెడ్డి రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 9849904288
2 జహీరాబాద్ రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 7995085625
3 నారాయణఖేడ్ రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 7995085626
4 ఆందోల్ రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 7995085626