ముగించు

పాఠశాలలు

ఎయిడెడ్ జహీరాబాద్ (మెథడిస్ట్ హెచ్.స్)

జహీరాబాద్, సంగారెడ్డి జిల్లా

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు

జెడ్.పి.హెచ్.స్ అన్నారం

గుమ్మడిదల, సంగారెడ్డి జిల్లా

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాల

జెడ్.పి.హెచ్.స్ తాలెల్మ

ఆందోల్, సంగారెడ్డి జిల్లా

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు

జెడ్.పి.హెచ్.స్ సుల్తనాపూర్

అమీన్ పూర్, సంగారెడ్డి జిల్లా

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు

జెడ్.పి.హెచ్.స్. పోసానిపేట్

ఆందోల్, సంగారెడ్డి జిల్లా

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు

యం.పి.పి.స్ అన్నారం

గుమ్మడిదల, సంగారెడ్డి జిల్లా

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాల

యం.పి.పి.స్ ఎక్స్ – సర్వీస్మెన్ కాలనీ

గుమ్మడిదల, సంగారెడ్డి జిల్లా

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాల

యం.పి.పి.స్ వీరన్న గూడ

గుమ్మడిదల, సంగారెడ్డి జిల్లా

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు